GDS codes

Pegasus: GW;8397
Amadeus: GWRTM397
Apollo/Galileo: GW48910
Sabre: 039648
Worldspan: GW8397